d’Assitencia personal

Fundació Privada ECOM
 Donar suport en la gestió del servei d’Assistent personal per persones amb discapacita física.
- Atendre les incidències amb les persones usuàries i assistents personals i facilitar- ne la seva resolució.Gestió relacionada amb, altes, baixes, i altes, baixes mèdiques, substitucions, vacances formacions i altres situacions, borsa d’Assistents Personals i recerca d’assistents personals.
- Fer gestions i seguiment per a cobrir el servei d’ AP en casos d’urgència.
- Actualitzar i mantenir bases de dades i documentació relacionada
- Fer seguiment del servei amb persones usuàries i equip AP.
- Facilitar i fer seguiment de l’ informació laboral conjuntament amb l’equip, RRHH la gestoria.
 Donar suport als diferents projectes de l’àrea.
- Facilitació de grups de suport entre iguals de persones usuàries,
- Atenció psicosocial.
- Planificació, organització i docència de formació adreçada a persones usuàries, AP, tècnics/iques així com la creació de documentació i material per a la formació.
 Fer difusió de la figura d’assistent personal i del model de gestió a través de la participació de jornades i/o sessions formatives adreçades a persones amb discapacitat, famílies i professionals.
 Assessorament en la confecció del Pla Personal de Vida Independent de les persones usuàries: anàlisi de la necessitat i concreció de demanda d’AP.
 Donar suport a la getió del servei de suport a la pràctica esportiva de persones amb discapacitat acompanyant en la gestió del servei d’Auxiliar al Vestidor amb els centres Esportius Municipals (CEM), borsa d’Auxiliars al Vestidor i donar suport en la recerca d’auxiliars, del contacte amb les persones usuàries del servei, en la gestió laboral relacionada.

Es demana:
 Titulació: es tindrà en compte però no serà imprescindible (Grau en: Psicologia, Treball Social, Educació Social, Psicopedagogia, CFGS en: Integració social)
 Treball des del concepte de models d’atenció centrada en la persona i filosofia de vida independent.
 Coneixements informàtics (paquet Office, imprescindible).

Es valorarà:
 Capacitat de treball en equip.
 Capacitat d’organització, gestió i resolució d’incidències.
 Persones amb certificat de discapacitat.
 Experiència en la gestió de serveis a les persones.
S’ofereix:
 Incorporació: Immediata, Contracte Indefinit
 Contracte fins el 31/12/2023 amb possibilitat de continuïtat.
 Jornada laboral: 35 hores setmanals jornada completa (De dilluns a divendres i dues tardes)
 Categoria laboral: Tècnic mig
 Retribució de 1.387,73€ bruts mensuals (x 14 pagues).
 Lloc de treball: ECOM Carrer Llançà 42 (Barcelona).
Entitat
Fundació ECOM
Termini
Publicació
24/07/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
DIPLOMADA EN TREBALL SOCIAL
Diplomatura Educació Social
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Cap
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades