Referent de famílies participants a la xarxa local d’atenció a la infància

Casal dels Infants
Formació

Titulació universitària en el camp social, preferentment en Treball Social (es valorarà també Educació Social, Pedagogia i Psicologia acreditant experiència i/o formació complementària).

Experiència

Mínim 1 any d’experiència.

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

Domini en competències digitals i experiència en aplicacions informàtiques de gestió de dades.

Molt valorable coneixement del Programa de CaixaProinfància.

Experiència laboral en atenció a infants i famílies en situació de risc, elaboració, seguiment i coordinació de plans de treball.

Experiència en el treball amb serveis socials i altres agents implicats en l’atenció integral a infants i famílies vulnerables.

Competències

Actitud oberta i empàtica

Capacitat per establir relacions professionals i de confiança amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats

Capacitat per prevenir i atendre situacions de crisi.

Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos.

Capacitat de treballar en equip.

Dinamisme i autonomia.

Alta capacitat de negociació i resolució de conflictes

Alta capacitat organitzativa i de planificació.

Feina

Elaboració i seguiment dels plans de treball a partir de l’anàlisi de necessitats, diagnòstic de vulnerabilitat i acords amb les famílies.

Derivació de les famílies a les entitats prestadores dels serveis que requereixin, compartint el pla de treball, fent seguiment de la seva execució i avaluant-ne els resultats.

Valoració, tramitació i seguiment de prestacions de béns.

Gestió administrativa dels plans de treball i recursos de béns i serveis gestionats.

Informació i assessorament a les famílies dels recursos del territori (Badalona i Santa Coloma de Gramenet o Barcelona i Sant Adrià de Besòs).

Participació en espais de xarxa i taules de treball territorials.

Treball conjunt amb el Coordinador de la Xarxa local i equip del Casal
Entitat
El Casal dels Infants
Termini
Publicació
31/07/2023
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Grado en Educación Social
Grado en Trabajo Social
Grau Pedagogía
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades