Educador/a pel Centre Obert Infantil al barri del Raval (Barcelona)

Casal dels Infants
Formació

Titulació universitària en Educació Social.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència

Mínim 1 any d’experiència.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social.
Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

Competències

Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques. Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com del territori.
Dinamisme i autonomia.

Feina

Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants i famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa).
Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives a partir dels objectius establerts. Intervenció socioeducativa en grup i individualment amb infants.
Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.

Horari 30 hores

Sou brut

1.415,02€ bruts mensuals per 12 pagues.

Contractació

Indefinida

Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Entitat
El Casal dels Infants
Termini
Publicació
7/08/2023
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Diplomada en educació social
Grau d'Educació Social
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 5 i 10 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades