REFORÇ PERSONAL D'INFERMERIA

EDUVIC, SCCL
Suport al servei d'infermeria de la Residència Geriàtrica Municipal d'Arenys de Mar en les tasques propies de la categoría amb motiu de la reorganització del sevei a causa del covid19. Actualment el centre es troba en situación estable sense contagis ni sospites tant en professionals com amb residents. El suport es farà extensiu al periode d'estiu. Contractació amb carácter d'urgència.
Publicació
14/04/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Infermeria
Torns
Matí
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades