INFERMERA/INFERMER I RESPONSABLE HIGIÈNIC-SANITARI

Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral (FCPC)
Què ofereixes?
FUNCIONS.
 Responsable higiènic-sanitària de l’entitat de 30 treballadors.
 Atenció d’infermeria des del model d’atenció centrada en la persona.
 Coordinació de l’equip assistencial: personal de suport remunerat i voluntari.
 La infermera de la FCPC s’integra en l’equip multidisciplinar en dependència directa de la Direcció administrativa del Centre per a desenvolupar les funcions i tasques que li son delegades i participar en la avaluació continuada de la seva àrea de responsabilitat.
TASQUES CONCRETES:

1. Registrar i informar a partir dels protocols establerts a l’entitat.
2. Tasca assistencial directa: intervenir en les cures i l'atenció necessària amb els usuaris.
3. Tasques de supervisió de les condicions higiènic sanitàries de l’edifici i supervisió del compliment de l’APPC i registre de controls diaris (temperatures de la nevera, servei d'alimentació, mostres de menjar..)
4. Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes d'alimentació contingudes a l'expedient assistencial.
5. Control de les condicions higièniques de l'establiment, dels usuaris i del personal.
6. Elaboració, implementació i formació al personal dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.
7. Interacció amb les famílies per tal d'informar i de proporcionar tranquil·litat.
8. Interacció amb els centres de salut per a receptes, hospitalitzacions i acompanyament a les famílies.
9. Aplicar les tècniques, protocols i procediments propis d'infermeria.
10. Validació dels blísters de medicació i distribució de la medicació.
11. Responsabilitzar-se de preparar, distribuir i controlar l'administració de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.
12. Realitzar les comandes de medicació, bolquers i material sociosanitari, així com el control de la recepció de comandes, validació de factures i control d’estocatge.
13. Elaborar i controlar els registres de treball (medicació, protocols, etc).
14. Fer el suport necessari al personal auxiliar en dubtes sobre l’àmbit de la tasca assistencial, així com l'administració de fàrmacs concrets o cures.
15. Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses.
16. Prendre les mesures necessàries per garantir d'acord amb els protocols establerts en el centre, una adequada atenció sanitària en absència del metge del CAP, en cas de presentar-se una alteració de l'estat de salut d'una persona usuària.
17. Participar, d'acord amb el calendari establert, en les sessions destinades a l'elaboració, el seguiment i l'avaluació del pla d'atenció de cada persona usuària, i aportar les valoracions pròpies del seu àmbit.
18. Participar en l'elaboració i la revisió periòdica dels protocols d'atenció del centre.
19. Col·laborar amb el personal cuidador de suport en les tasques que es necessiti suport per part d'infermeria.
Publicació
28/04/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Especialitat acadèmica
Infermeria
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades