Integradors/es Socials per Centre Obert (Sabadell)

Fundació Pere Tarrés
Fundació Pere Tarrés cerca dos Integradors/es Socials per un Centre Obert a Sabadell.Oferim una jornada reduida de 25 hores setmanals en horari de tardes. Contracte per substitució per baixa de maternitat.

Funcions:• Col·laborar en l’elaboració del programa educatiu individual dels infants.

• Potenciar les habilitats socials per afavorir l’autonomia personal i social dels infants.

• Potenciar i fomentar els hàbits higiènics, alimentaris, de salut i d’estudi dels infants.

• Potenciar la participació de l’infant i l’adolescent en les activitats del servei dels infants.

• Afavorir la cohesió i la integració del grup d’infants i adolescents.

• Donar suport a la realització de les activitats del projecte educatiu individual (PEI).

• Dissenyar i crear materials educatius per a la realització d’activitats.

• Establir vincles afectius i de confiança amb els infants i adolescents.

• Relació amb les families dels infants: Informar sobre el desenvolupament, potenciar la implicació, organitzar activitats adreçades a la família, crear espais per facilitar la relació entre les famílies, promoure pautes educatives consensuades amb la família.

• Participar en les reunions de l’equip interdisciplinari.

• Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en la programació, implementació i avaluació de les activitats de reforç escolar, inserció laboral i lleure d’acord amb el projecte educatiu del centre (PEC) i la programació anual.

• Col·laborar en la gestió interna dels espais i de l’equipament.• Col·laborar en l’avaluació i execució de memòries.

Requisits:

CFGS d'Integració social.
Experiència mínima de 2 anys en lloc similars.
Certificat negatiu de delictes sexuals.
Nivell alt de català.
Possibilitat de incorporació immediata.
Es valorarà:

- Títol de monitor de lleure.

- Títol de director de lleure.

- Formació en intervenció familiar sistèmica

- Formació universitària en l’àmbit social.
Publicació
7/05/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Sabadell
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Integració Social
Monitora de lleure
Torns
Tarda
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades