Tècnica d'Habitatge Social

Fundació Hàbitat3 Tercer Sector Social
La Fundació Hàbitat3 ( Gestora d’habitatge social del Tercer Sector Social de Catalunya ), necessita incorporar al seu equip un/a tècnic/a d’habitatge social per treballar amb famílies i persones amb problemes d’habitatge dels diferents programes de la Fundació a la província de Barcelona.
Busquem una persona organitzada, dinàmica, i amb coneixements específics en matèria de dret a l’habitatge, habitatge de lloguer social, mediació i treball social per treballar en equip i créixer professionalment amb la Fundació.
Funcions a desenvolupar:
A. Suport i acompanyament social
• Fer diagnosi social dels casos i elaborar informes socioeconòmics de persones en situació de risc de pèrdua de l’habitatge.
• Informació i assessorament personalitzat a les persones en matèria d’ajuts , recursos i serveis relacionats amb l’habitatge .
• Mediació entre persones propietàries i llogateres per arribar a acords que permetin la continuïtat en l’habitatge.
• Gestió i coordinació amb mesa d’emergències de situacions de risc d’exclusió residencial amb pronòstic de pèrdua de l’habitatge.
• Coordinació i derivació a altres serveis especialitzats (assistència jurídica gratuïta, assessorament energètic, inserció laboral...)
• Assessorament en la cerca d’habitatges de lloguer (ofertes lloguer, requisits, documentació...)
• Mediació en situacions d’ocupació .
B. Assessorament jurídic:
• Assessorament i suport jurídic en matèria d’habitatge a tècnics de l’equip.
• Assessorament i informes sobre la normativa d’habitatge vigent i aplicable en cada cas.
• Assessorament i revisió de contractes de lloguer
• Suport i seguiment en procediments judicials.
Experiència laboral i coneixements:
Es demana:
• Formació acreditada en treball social o equivalent.
• Formació acreditada en ciències jurídiques.
• Experiència demostrable en l’àmbit del dret a l’habitatge .
• Experiència demostrable en l’àmbit del treball social amb famílies.
• Experiència demostrable en l’elaboració d’informes socioeconòmics de persones en situació vulnerable.
També es valoraran:
• Formació, coneixements i/o experiència en: resolució de conflictes (principalment mediació, facilitació, negociació i coaching comunitari i social, multiculturalitat, treball comunitari, exclusió social)
• Coneixement dels idiomes anglès i francès.
• Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre.
Oferim:
Horari de jornada completa (38,5 hores/setmana), amb incorporació immediata.
Bon ambient de treball .
La retribució serà de 23.023,84€ bruts anuals.
Les condicions per al lloc de treball es regiran segons el Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d´acció social amb infants, joves, famílies i d´altres en situació de risc.
Publicació
11/05/2020
Estat
Tancada
Tipus de col·laboració
Indiferent
Ubicació
Barcelona (província)
Especialitat acadèmica
Acció comunitària
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades