Manager Consultoria social

Fundació Pere Tarrés
Què ofereixes?
La Fundació Pere Tarrés requereix una persona que per dirigir una de les àreas que desenvolupa serveis de consultoria i estudis per organitzacions socials i socioeducatives, administracions públiques i empreses (RSC)..

FUNCIONS

Garantir l’eficiència, eficiència i qualitat en el desenvolupament de projectes
Dirigir projectes d'avaluació, tercer sector i voluntariat, entre altres.
Definir i concretar línies de treball estratègiques, projectes, i consolidar les actuals.
Planificar i executar l’estratègia comercial, fidelitzant els clients antics i buscant de nous, tot vetllant pels resultats comercials previstos.
Realitzar accions comercials
Relacionar-se amb els diferents agents del sector (experts, entitats, administració, etc) per difondre i promocionar l'activitat de projectes i transferir els resultats d'aquesta (jornades, publicacions, articles...)
Estudiar i valorar la concurrència a concursos i convocatòries i coordinar la presentació si s’escau
Supervisar el disseny i execució dels projectes, això com impulsar la difusió
Exercir com consultor, com director o inclús com a tècnic d’alguns projectes en el cas de que sigui necessari.
Gestionar i desenvolupar l’equip
Elaborar i fer el seguiment econòmic de l’àrea corresponent
Representar puntualment institucionalment l'àrea
Publicació
15/07/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 5 i 10 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades