Tècnic/a de suport a Participació i Generació de Coneixement

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya necessita contractar una persona per donar suport tècnic a l’àrea de participació i generació del coneixement.

Funcions:
 Suport a les àrees d’incidència política i de participació i generació del coneixement de la Taula del Tercer Sector.
 Planificació i coordinació de sessions de treball.
 Participació en l’elaboració d’anàlisi i documents en temes relacionats amb els àmbits d’incidència de la Taula: pobresa i exclusió, habitatge i dret a l’energia, inserció sòcio-laboral, models d’atenció a les persones, subvencions, etc.
 Participació en campanyes i projectes d’incidència en els que està implicada l’organització, en coordinació amb altres àrees o organitzacions.
 Cerca i gestió del coneixement intern i extern.

Es valorarà:
 Capacitat de coordinació de grups de treball.
 Capacitat de generar consens.
 Capacitat de treball en equip i flexibilitat organitzativa.
 Capacitat de treball sota pressió.
 Capacitat d’iniciativa, d’organització i autonomia personal.
 Idiomes: català, castellà i anglès.
 Ús de les TIC.
Tipus de contracte: Obra i Servei
Retribució: Segons escala salarial de l’entitat
Període del contracte: Setembre a desembre de 2020
Publicació
29/07/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Llicenciatura de Ciències Polítiques
Sociologia
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades