Coordinador/a Escoles Bressol

Fundació Pere Tarrés
Des de la Fundació Pere Tarrés busquem a un/a Coordinador/a d'Escoles Bressol per coordinar i gestionar diferents Escoles Bressol de la zona del Bages.

Oferim un contracte de 18,75 hores setmanals. Horari flexible a negociar de dilluns a divendres (dins la franja de 9 a 18h i cobrint les diferents franjes horàries al llarg de a setmana). Incorporació el 1/09/20.

FUNCIONS:

- Garantir el desenvolupament de les escoles bressol encomandes a partir d’un acompanyament, seguiment acurat i planificant les actuacions pertinents.
- Garantir la qualitat del treball dels diferents equips d’educadors/es.
- Controlar i fer seguiment econòmic dels projectes
- Redacció informes i memòries
- Acompanyar a les directores d’escoles bressol en la gestió dels centres potenciant el grau d’autonomia i desenvolupament, i vetllant per la correcta organització i la programació pedagògica.
Publicació
3/08/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Manresa
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Diplomada Educació Infantil
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades