CUIDADOR/A

FUNDACIÖ LLARS AMISTAT CHESHIRE
Funcions: donar l’ajut necessari per les AVD, acompanyaments, facilitar el procés educatiu i assistecials diàries, així com les activitats de lleure, facilitar l’autonomia personal i social, administrar medicaments per via oral o tòpica amb la supervisió del personal sanitari, formalització de la documentació i els registres corresponents, comunicació amb les famílies i vetllar pel respecte als costums relacionals i la diversitat cultural de les persones ateses. Així com col.laborar amb l’equip interdisciplinar.
Publicació
18/08/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Atencio sociosanitària a persones depenents en institucions socials
Atención a personas en situación de dependencia
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades