Administrador/a de Càritas Catalunya

CARITAS DIOCESANA DE TARRAGONA
Funcions principals:
- Assegurar el compliment de la normativa en tots els àmbits de gestió aplicable a les
entitats socials del sector d'intervenció social i vetllar per totes les persones de
l’entitat, voluntaris i contractades, per tal que coneguin les seves obligacions.
- Assegurar l’adequada relació entre Càritas Catalunya, les 10 Càritas amb seu a
Catalunya i la Confederación de Cáritas Española, en matèria de protecció de
dades, gestió econòmica i les normatives legals aplicables.
- Assumir la responsabilitat de:
La gestió administrativa-fiscal i de tota la documentació associada
La gestió referent a les persones voluntàries i contractades i seguiment del
compliment de les normatives laborals.
El registre de les actes dels òrgans de govern, dels actes jurídics i
administratius, nomenaments, aprovació de convenis i actes rellevants.
La gestió de les assegurances dels òrgans de govern, de les persones
voluntàries contractades, de les activitats que desenvolupi, així com del
domicili social i altres que pugui disposar.
La gestió i registre de la documentació fundacional, les modificacions
estatutàries, els apoderaments suficients de les persones amb
responsabilitat de gestió i dels registres de l’organització.
- Vetllar per l’adequada gestió per part dels òrgans de govern, així com també per
les inscripcions als registres administratius corresponents, les relacions i
actualitzacions normatives.
- Elaborar el pressupost anual, fer-ne el seguiment i vetllar pel compliment dels
terminis administratius.
- Elaborar els comptes anuals, balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
anuals.
- Elaborar els convenis de col·laboració amb les Càritas diocesanes i amb altres
entitats, empreses i administracions.
- Responsabilitzar-se de l’adequada coordinació amb:
Gestoria comptable, fiscal i laboral, tot optimitzant la gestió dels programes
comptables.
Assessoria legal i de protecció de dades.
Societat de prevenció de riscos laborals i mútua laboral.
- Responsabilitzar-se de la gestió dels col·laboradors (socis i donants) que contacten
amb Càritas Catalunya:
Gestió dels corresponents certificats fiscals, gestió de donatius i de la
correcta gestió de la protecció de dades.
Coordinar-se amb les Cáritas diocesanes per tal de derivar els donatius
rebuts, el seu acompanyament i gestió de la fidelització per part de les
Càritas diocesanes.
- Participar, donar suport i coordinar-se amb les Comissions i Grups de Treball de
Càritas Catalunya i de Cáritas Española:
Participar i coordinar, en el seu cas, del Grup de Treball de Compliment
Normatiu de les 10 Càritas diocesanes i vetllar pel seu correcte
funcionament
Participar com a membre de la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya,
establir una coordinació amb els/les administradors/res i donar el suport
necessari a les Càritas diocesanes que ho requereixin.
Participar i coordinar-se amb els òrgans i grups de treball de la
Confederación de Cáritas Española en tots aquells espais de gestió
administrativa i de compliment normatiu.
Donar el suport i la col·laboració a tots els coordinadors tècnics de Càritas
Catalunya que participen a les comissions i grups de treball en els àmbits
administratius i de compliment normatiu.
- Incorporar-se a l’Equip de gestió de Càritas Catalunya integrat pel president, el
secretari de Presidència/Comunicació, el coordinador tècnic i l’administrador.
- Formar part de la Comissió Permanent de Cáritas Catalunya i participar a
l’Assemblea General i al Consell de Direcció.

Les persones interessades poden enviar el seu curriculum vitae a la següent adreça de
correu electrònic: administracio@caritascatalunya.cat, abans del 10 de novembre de
2020, indicant en l’assumpte “Convocatòria, administrador/a Càritas Catalunya”.
Publicació
5/11/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
ADE
Altres
Economista
Torns
Matí
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades