Assistent en gestió de manteniment d'habitatges

Fundació Mambré
En col·laboració amb el responsable d’àrea i amb l’ajuda de diferents industrials, tindrà la missió de vetllar pel manteniment, seguretat i funcionament dels habitatges socials gestionats.
Coordinació amb diferents proveïdors de serveis per la posada en marxa de subministraments, i proves d’instal·lacions relacionades (gas, llum, aigua, etc).
Atenció als residents que comuniquin incidències als seus habitatges, i fer un diagnòstic del problema detectat.
Col·laborar en petites reparacions i verificar les actuacions dutes a terme pels industrials contractats.
Col·laborar en la gestió de la documentació en relació al manteniment preventiu i correctiu dels habitatges.
Documentar i enregistrar les dades de les gestions dutes a terme.
Proposar millores de gestió.
Relació amb companyies d’assegurances.
Publicació
29/03/2021
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
En línia
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Bachillerato
Torns
Matí
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades