GERÈNCIA PER TREBALL DIGNE, EMPRESA D’INSERCIÓ, S.L.U

Traball Digne Empresa d'Inserció SLU
Funcions:
- Establir i fer seguiment dels objectius de llarg, mitjà i curt termini de l’entitat.
- Assumir la responsabilitat de la correcta administració i gestió de l’organització.
- Garantir una bona comunicació amb les administracions públiques autonòmiques i locals.
- Analitzar els recursos necessaris, la seva adequació i disponibilitat.
- Elaborar plans, programes i pressupostos anuals.
- Liderar la formulació de nous projectes.
- Assumir la responsabilitat de la cerca de fons de finançament pel desenvolupament dels projectes, així com les relacions amb les entitats financeres.
- Dissenyar i determinar funcions i tasques, establir unitats operatives, departaments, divisions, etc, i definir els circuits i modalitats de la comunicació entre aquestes unitats.
- Coordinar les tasques assignades a cada unitat operativa.
- Coordinar la logística de la recollida del tèxtil i de les botigues.
- Seleccionar el personal que desenvoluparà els càrrecs dissenyats, la seva integració al conjunt de l’entitat, de l’orientació del seu treball, capacitació i motivació, establint el sistema de lideratge que resulti més adequat, així com l’esquema de les seves remuneracions i promocions.
- Detectar problemes, anàlisis, cerca de les seves causes, establir importància i prioritats, cercar la seva solució i implementar-la.
- Establir accions per a una correcta comunicació tant interna com externa.
- Fer seguiment de la formació i acompanyament del personal en risc d’exclusió social.
- Garantir interlocució amb els responsables de les institucions que integren l’organització, així com l’entitat promotora CÀRITAS DIOCESANA DE VIC i la cooperativa MODA RE.
- Garantir interlocució amb els diferents serveis que potencialment es poguessin subcontractar externament: despatxos d’advocats, consultories, auditories, gestories comptables i laborals, així com tot tipus de proveïdors de subministraments.
- Garantir interlocució amb clients i proveïdors de l’entitat, així com actors claus pel desenvolupament de l’entitat.
Requisits del canditat/a:
- Titulació universitària superior, preferiblement en ADE, sense descartar altres titulacions.
- Experiència en gestió i administració d’empreses, principalment empreses d’inserció o de l’economia social i solidària.
- Experiència en la gestió i desenvolupament de RRHH.
- Empatia i sensibilitat en el tracte amb el personal en risc d’exclusió social.
- Experiència en l’elaboració de pressupostos anuals i seguiment d’aquests.
- Experiència en la interlocució dels diferents actes, tant interns com externs a l’organització.
- Es valorarà coneixement del sector del residu tèxtil i la seva recollida.
- Es valorarà el coneixement de la cultura de Càritas ( identitat, missió, visió i valors).
- Es valorarà la participació en organitzacions socials.
- Usuari avançat de programes i aplicacions informàtiques.
- Es valorarà el coneixement del català i castellà . També de l’anglès.
- Coneixement dels programes de gestió comptable més utilitzats: Navision, Contaplus, etc...
- Permís de conduir, per a poder desplaçar-se pel territori.

EXPECTATIVES DE CREIXEMENT DE L'ACTIVITAT I LLOC DE TREBALL A JORNADA COMPLETA
INCORPORACIÓ IMMEDIATA
Retribució segons taules salarials categoria B Conveni Acció Social de Catalunya
Publicació
26/04/2021
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Manresa
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
ADE
DIPLOMADA EN TREBALL SOCIAL
Direcció entitats tercer sector
Educador social i Integrador social
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades