Tècnic/a de incidència política i projectes

Descripció:
Descripció de l'Entitat

Red de solidaridad para la transformación social- Reds és una associació sense afany de lucre amb seu central a Barcelona. El nostre objectiu és promoure i incidir en processos de transformació social per fomentar una cultura inclusiva, la justícia global i el benestar comú.

El nostre compromís es concreta en el desenvolupament col·laboratiu d’estratègies i intervencions de transformació per fomentar els Drets Humans i la justícia global i promoure la diversitat i l’equitat.

Es busca un/a tècnic/a de incidència política i projectes per integrar-se a l’equip tècnic de Reds.

Funcions i responsabilitats

Dinamitzar les relacions amb referents de governs locals, xarxes i organitzacions europees per a la definició i la realització d'accions d'incidència en protecció internacional dels Drets Humans, amb èmfasi a Catalunya.
Dissenyar i implementar processos -o accions puntuals- d'incidència com a resposta a les sol·licituds de les persones defensores amb qui treballem, conjuntament amb altres xarxes i governs locals europeus i catalans.
Elaboració d'informes sobre Drets Humans, incidència política, diplomàcia ciutadana, impacte dels megaprojectes i l'economia extractivista a la vida de les persones i comunitats rurals i documentació necessària per a la justificació dels projectes.
Organització de cursos de formació, fòrums i accions de sensibilització en Justícia Global i Drets Humans.
Creació de continguts per les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter relacionats amb les causes de les persones defensores que acompanyem, de les institucions i organitzacions amb què treballem coordinadament.
Participar en xarxes, plataformes i actes sobre les temàtiques que es treballen a Reds.
Traducció castellà/català i viceversa dels continguts i productes derivats dels projectes.
Mantenir actualitzada la base de dades de les persones i entitats amb qui s’interactua en el marc dels projectes .
Donar suport en l’execució tècnica dels projectes de l’entitat, segons necessitats.
Donar suport en la formulació, seguiment i justificació (tècnica i econòmica) de projectes d’Educació per a la Ciutadania Global i Cooperació internacional.


Condicions:
Condicions de la plaça:

Contracte vinculat al projecte de referència.

Jornada: 35 hores a la setmana.

Lloc de treball: seu de Reds (La Pau, Barcelona) amb possibilitat de teletreball.

Remuneració: 1.577,28€ bruts mensuals a 12 pagues.

Data límit per a enviar CV i carta de motivació: 22 de maig de 2022.

Incorporació prevista: primera quinzena de juliol 2022.

Requisits:
Perfil requerit

Titulació universitària en Ciències Socials, jurídiques o similar.
Compromís institucional amb l’entitat i els seus valors.
Actitud proactiva, capacitat d’organització i per treballar en terminis ajustats i múltiples; flexibilitat (treball per productes) i adaptabilitat.
Experiència en ONGs, voluntariat i/o activisme (experiència, d’almenys 2 anys, en tasques similars i suport en l’execució tècnica de projectes).
Experiència en organització d'esdeveniments i campanyes d'incidència política.
Experiència en relacions institucionals i amb representants de la política local de municipis catalans.
Experiència en formulació, gestió i justificació de projectes.
Experiència en l'elaboració d'estudis i informes.
Experiència en formació i organització de cursos i seminaris.
Excel·lent nivell de la llengua catalana i castellana, oral i escrit.
Alt nivell de redacció de continguts (articles, informes, notes de premsa, continguts digitals).
Competència en habilitats analítiques, comunicatives, interpersonals i socials.
Apertura envers la multiculturalitat, escolta activa competent i capacitat de treball en equip.
Coneixements d’ofimàtica.
Es valorarà:

Formació addicional en Drets Humans, pau, incidència, diplomàcia ciutadana, legislació municipal, cooperació descentralitzada i en l'àmbit europeu.
Domini de l'anglès.
Coneixements/formació en l’enfocament de gènere i basat en els Drets Humans.
Coneixement i/o vinculació amb el teixit associatiu i/o municipalista de Catalunya.
Coneixements d’eines bàsiques de disseny gràfic i de WordPress.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-incidencia-politica-i-projectes
Entitat
Red de solidaridad para la transformación social- Reds
Termini
Publicació
12/05/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades