Educador/a especialitzat/da per a la Unitat d’Escolarització Compartida al Raval (Barcelona). Substitució per baixa maternal


Descripció:
Tasques

Responsable del servei.
Direcció, realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
Realitzar plans de treball i adaptacions curriculars mitjançant itineraris individualitzats per competències per a adolescents.
Promoure un treball en xarxa amb projectes, serveis i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals del territori
Coordinació de l’equip educatiu (contractat, voluntari i pràctiques).
Coordinació i treball conjunt amb el centre educatiu.
Disseny i execució de programacions curriculars per competències basades en el currículum de Secundària.


Condicions:
Horari

35 hores setmanals
Sou brut

1.818,97€
Incorporació

01/09/2022
Contractació


Contracte de substitució per baixa maternal amb una durada aproximada de 8 mesos.
Altres

Imprescindible disposar del Certificat d'antecedents de delictes sexuals.


Requisits:
Formació

Titulació universitària en Educació Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.

Experiència

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Mínim 3 anys d’experiència.
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb adolescència en desavantatge social.
Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals i individuals.
Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius.
Experiència en l’àmbit de treball escolar i coneixement de l’estructura organitzativa i directiva del centre.
Coneixement de la llei educativa vigent.
Domini Informàtic del paquet Office.
Experiència en UEC’s mínima de 2 anys.
Experiència en treball i acompanyament a famílies
Experiència en programar i avaluar matèries curriculars per competències.
Competències

Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnat en pràctiques.
Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
Dinamisme i autonomia.
Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.
Alt grau d'adaptabilitat i flexibilitat.
Capacitat d'organització.
Capacitat de gestió d'emocions en situacions conflictives. Treball sota pressió.
Capacitat resolutiva.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadora-especialitzatda-la-unitat-descolaritzacio-compartida-al-raval-barcelona
Entitat
Casal dels Infants
Termini
Publicació
20/06/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades