Tècnic/a de comunicació (baixa per maternitat)

Descripció:
El/la tècnic/a de comunicació de Punt de Referència és la figura professional encarregada d’elaborar i executar el pla de comunicació anual, fent difusió de l’activitat de l’entitat, realitzant accions dirigides a les necessitats dels projectes, sensibilitzant sobre la realitat del jovent extutelat i també centrant-se en la captació de fons privats.


Funcions


Elaboració del pla anual de comunicació

Dissenyar el pla de comunicació anual amb el suport de la direcció, tenint en compte els objectius estratègics i les possibilitats reals d’execució.
Assegurar l’execució del pla definit i fer el seguiment de manera periòdica.
Definir i executar ajustos si es produeixen desviacions.
Avaluar els resultats aconseguits.
Creació de continguts i materials

Idear i coordinar l’elaboració de materials de disseny gràfic i audiovisual.
Redactar continguts periòdics per al web, butlletí, xarxes socials o mitjans de comunicació.
Elaborar el butlletí electrònic mensual.
Elaborar la memòria anual.
Elaborar materials per a mitjans de comunicació (notes de premsa, dossiers, etc).
Gestionar les publicacions a les xarxes socials de l’entitat i fer-ne un seguiment.
Generar contingut fotogràfic de les activitats en els projectes.
Actualització del web i coordinació pel correcte funcionament de la plataforma.
Relació amb mitjans de comunicació

Coordinar els reportatges i entrevistes amb mitjans de comunicació, garantint la qualitat del procés i dels resultats obtinguts.
Actualitzar els contactes del tècnic/a de comunicació a la base de dades CRM.
Representació institucional en actes públics

Participar i assistir a actes (jornades, sessions de treball, entrega de premis, etc.) en representació l’entitat
Suport en la captació de fons privats

Dissenyar, juntament amb la direcció, l’estratègia de captació de fons privats i executar les accions concretes que es derivin.
Reportar els resultats obtinguts a la direcció de l’entitat de manera periòdica.
Comunicació amb les persones sòcies i donants de l’entitat.
Participació en les comissions de treball

Tenir una presència activa en les comissions de treball que correspongui.
Aportar els continguts amb coordinació amb la resta de l’equip dels espais en els que es participa.


Condicions:
Contracte per cobrir baixa de maternitat. Lloc de treball: Barcelona.
Jornada complerta. Salari segons conveni intern.
Incorporació setembre.


Requisits:
Estudis universitaris en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques o similar per tal d’assegurar que es tenen els coneixements necessaris per desplegar el conjunt de funcions i tasques pròpies del lloc de feina.

Destreses instrumentals

Coneixements de màrqueting, publicitat i comunicació corporativa aplicats a projectes o entitats d’àmbit social.
Domini de dinamització de xarxes socials.
Coneixements de redacció de continguts periodístics i publicitaris
Coneixements bàsics de Wordpress
Coneixements del funcionament de l’eina Mailchimp
Coneixements bàsics dels programes Adobe Indesign i Adobe Premiere
Facilitat per a la fotografia
Coneixements bàsics de programes i metodologies d’acompanyament a joves tutelats/des i extutelats/des
Coneixements sobre tècniques de captació de fons
Competències digitals per la recerca i la gestió de la informació.
Català i Castellà (nivell alt d’expressió i redacció)
Anglès (nivell mig d’expressió i redacció)


Habilitats i actituds transversals:

Alt nivell de competència de planificació i organització.
Alt nivell de competència de treball en equip.
Alt nivell de competència en relacions interpersonals


Altres competències valorades

Coneixements de metodologies d’acompanyament a joves en situació de vulnerabilitat.
Responsabilitat i autonomia
Iniciativa i pro activitat
Innovació i gestió del canvi


Telèfon:
639706660

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-comunicacio-baixa-maternitat
Entitat
Associació Punt de Referència
Termini
Publicació
20/06/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades