Terapeuta familiar pel Casal Familiar de Salt (Girona)

Descripció:
Elaboració, aplicació i avaluació de processos socioeducatius amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social, tant individuals com grupals.
Acompanyament socioeducatiu a les famílies: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
Treball del vincle familiar, acompanyament a la criança positiva.
Acompanyament terapèutic.
Direcció, realització i supervisió de la programació i de les accions educatives grupals tant amb infants com amb adults.
Coordinació d’equip educatiu (contractat, voluntariat i pràctiques).


Condicions:
Horari: 20h setmanals. Ocasionalment treball en cap de setmana, a compensar amb el còmput anual d’hores.

Sou brut: 1.039,41€ bruts mensuals per 12 pagues.

Tipus de contractació: Contracte indefinit.

Incorporació: Setembre 2022. Les entrevistes es faran durant el mes de Juliol.

Requisits:
Formació

Titulació universitària en Psicologia i/o estudis afins.
Màster en teràpia familiar. Reconegut i acreditat per la Federació Espanyola d’Associacions de Terapeutes Familiars (FEAFT).
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
Experiència

Mínim 3 anys d’experiència. Experiència en intervenció amb famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc social.
Experiència en acompanyament terapèutic familiar.
Experiència en acompanyament socioeducatiu en competències parentals a nivell grupal i individual.
Experiència en disseny, execució i avaluació de projecte comunitaris.
Experiència en el l’acompanyament en competències parentals a través de processos grupals i individuals.
Experiència i/o capacitat de treball en clau comunitària.
Competències

Capacitat d’elaborar i mobilitzar processos d’acompanyament terapèutic a nivell familiar.
Capacitat d’elaborar i mobilitat processos socioeducatius d’acompanyament en competències parentals a nivell grupal i individual.
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar projectes socioeducatius comunitaris amb famílies.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) d’intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Capacitat de mobilitzar processos de participació i processos comunitaris amb famílies.
Competència en coordinació d’equips amb contractats, voluntariat i alumnes en pràctiques.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat del territori.
Capacitat relacional i de comunicació.
Dinamisme i autonomia.
Altres

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/terapeuta-familiar-pel-casal-familiar-de-salt-girona
Entitat
Casal dels Infants
Termini
Publicació
28/06/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Salt
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades