Tea Martorell - assotea

Descripció:
És una associació ubicada a Martorell (Barcelona) formada per prop de 100 famílies amb fills/es TEA i adults TEA. Els seus objectius principals són donar resposta a les necessitats dels seus socis i sòcies en el seu dia a dia, així com oferir suport mutu en tots aquells aspectes relacionats amb el seu món particular. A més, també es vol donar visibilitat i conscienciar la societat què és el TEA i quines necessitats tenen les persones TEA, i en particular el seu entorn més proper.Condicions:
Horari flexible a determinar per la persona que s'incorpori.

Remuneració atractiva.

Requisits:
Es busca un/a psicòleg/òloga amb títol o habilitació de psicòleg general sanitari i/o màster en psicopatologia clínica infantojuvenil, amb coneixements i experiència en TEA, per a fer les següents funcions:

donar teràpia als socis i sòcies de l'entitat, tant individuals com grupals
donar suport i coordinació amb tot l'equip que treballa al voltant del nen/a, jove o adult: escola, família, eap, logopeda, altres terapeutes...
realització d'informes i documentació necessària.
En funció de la predisposició de la persona es pot incorporar a la vida associativa en altres activitats, com a formació, conferències, actes de sensibilització,....

Telèfon:
690328045

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tea-martorell-assotea-0
Entitat
Tea Martorell - assotea
Termini
Publicació
28/06/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Martorell
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades