Monitor per a Centre Ocupacional

Centres Ocupacional Condal
Necessitem contractar un monitor per treballar al servei d´atenció diürna Centre Ocupacional Condal a Barcelona. Oferim una jornada de20 hores setmanals, amb una remuneració segons conveni per 14 pagues.
Entitat
Centre Ocupacional CONDAL
Termini
Publicació
18/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Animació sociocultural
Autisme
Educador social i Integrador social
Torns
Matí
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Cap
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades