Tècnic/a d'orientació i inserció l’aboral amb certificat de discapacitat - zona Girona

Descripció:
Tutorització de joves amb discapacitat per a dissenyar la seva trajectòria professional, amb atenció a les seves característiques personals i perspectives socioeconòmiques del seu entorn.
Realitzar l'atenció a joves amb discapacitat inscrits en el programa de Garantia juvenil, en particular, realitzant "in situ" la seva orientació laboral.
potenciar l'atenció individualitzada dels joves segons zones geogràfiques.
acompanyar i mentorizar als joves en sessions individuals i grupals per a activar i millorar la seva orientació cap a l'ocupació.
detecció de necessitats formatives amb la finalitat de proposar la realització d'accions formatives, la seva coordinació o, arribat el cas, la seva impartició.
captació i realització de campanyes informatives per a atreure als joves participants en el programa.

Desenvolupar i mantenir relacions amb entitats públiques i privades, així com, amb el teixit empresarial. Generar i mantenir una xarxa de contactes.
Informar i atreure al teixit empresarial de la zona al projecte d'ocupació juvenil potenciant la generació d'oportunitats d'ocupació.
prospectar i contactar amb empreses de la zona d'actuació que aportin oportunitats d'ocupació.
prioritzar l'atenció de dones joves amb discapacitat des de l'enfocament de la intersectorialidad per a activar-les cap a l'ocupació.
realitzar sessions o dinàmiques amb empreses i entitats públiques per a informar-los de les activitats del programa.
detectar les oportunitats de generació de llocs de treball en noves obertures o projectes d'empreses.Condicions:
Salari: 19.835,92 euros bruts anuals.
Horari: Jornada completa.
Contracte: un any foment de l'ocupació.


Requisits:
Títol superior necessari:

Titulació universitària, Llicenciatures, Graus o diplomatures preferiblement en Psicopedagogia, Educació Social, Psicologia, Treball Social, ...
Altres titulacions de Grau amb formació específica en l'àmbit d'atenció a col·lectius vulnerables.


Telèfon:
687939986

Ubicació:
Provincia Girona

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-dnsercio-i-orientacio-laboral
Entitat
Inserta Empleo (Fundación ONCE)
Termini
Publicació
19/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Girona (província)
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades