Auxiliar tècnic/a Programa d'Ajuts i Serveis

Descripció:
Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Se selecciona una persona dinàmica que s’encarregui de donar suport en el desenvolupament del projecte d’Ajuts i Serveis de l’entitat, que anomenen 'Desfent nusos', perquè té com a objectiu oferir els recursos necessaris perquè les persones que participen en els programes d’inclusió residencial i inserció sociolaboral de l’entitat puguin superar aquells obstacles que es troben en el seu procés.

En dependència del coordinador de projecte, realitza funcions de control i registre dels ajuts i serveis en les següents àrees: recollida d´aliments i productes d’higiene bàsics, tecnologia, parament de la llar, atenció dental, oftalmològica, orientació jurídica, etc. I detectar i articular actors del territori per millorar el procés d’integració de les famílies.

S’encarrega, així mateix, de dinamitzar les activitats amb voluntariat per tal de treballar competències personals i professionals de les persones usuàries, tal com es defineixen a les línies estratègiques del projecte, aplicant una visió interseccional de la pobresa, gènere, immigració i violència.

Tasques a realitzar:

Recollir i analitzar les necessitats bàsiques, tant materials com socials, de les persones participants en els nostres projectes d´inclusió residencial, detectades per les àrees de coordinació de l´entitat i les àrees tècniques.
Donar suport a la gestió de les demandes estratègiques de suport de les persones / famílies, per donar resposta als Coordinadors i Tècnics dels diferents Programes, d´acord amb les cobertures definides en el projecte i les xarxes de suport existent.
Planificar i gestionar la seva activitat de treball, d’acord amb els objectius i els criteris definits en el Pla de Treball del projecte, desenvolupant-los per l’assoliment dels objectius establerts.
Gestionar i registrar la documentació corresponent seguint les indicacions dels processos de qualitat de manera metòdica i actualitzada.
Elaborar els informes i portar el seguiment administratiu del projecte, control i seguiment dels recursos materials del projecte.
Formar part de l’equip de treball i participa en les accions de coordinació (interna i externa) pel correcte desenvolupament del projecte
Donar suport en la recollida de donacions i agilitzar-les entre les necessitats de les famílies.
Coordinar-se amb agents clau del territori que poden facilitar la implantació d´ajuts i serveis, a través de convenis de col·laboració, i poder donar suport en les àrees de necessitat detectades.
Donar suport a l’organització, i dinamització 2 vegades a l´any, d’un mercat solidari amb l´objectiu de generar arrelament en el territori i sensibilització enfront de la problemàtica d´exclusió residencial.
Programar i oferir tallers de capacitació que permeten millorar elements claus d´autonomia, amb col·laboració de personal intern de l´entitat i personal extern col·laborador (tràmits on line, no malbaratament alimentari, recursos comunitaris, etc.)
Realitzar l’avaluació regular del grau de satisfacció de les famílies usuàries, segons preveu el disseny i/o el pla de treball del projecte (qüestionaris de satisfacció i altres).
Preparar material de difusió per a les persones usuàries en diferents àmbits que permetin millorar els seus coneixements respecte al manteniment de l’habitatge, prestacions econòmiques, salut...


Condicions:
Jornada: 15 h setmanals.
Lloc de Treball: Terrassa.


Requisits:
CFGS Integració Social.
Llegües: Domini del català i el castellà (parlat i escrit).
Experiència: Es valorarà experiència en tasques similars.
Altres: Coneixements bàsics paquet office i en preparació de material de difusió.
Imprescindible: Carnet de conduir.


Telèfon:
934534019

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/auxiliar-tecnica-programa-dajuts-i-serveis
Entitat
Associació Prohabitatge
Termini
Publicació
25/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades