Tècnic d'intervenció del projecte 'No estàs sola'

Descripció:
Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Se selecciona una tècnica educativa per programa d’autonomia basat en l’habitatge per dones i els seus fills i filles que han patit situacions de violència masclista.

Tasques a realitzar:


Selecció de les diferents candidates d'entrada al projecte d'habitatge social
Entrevista inicial, recopilació de documentació i avaluació dels cas
Construcció d’unitats de convivència compartida, a partir de definició de moments vitals, complements de suport i competències transversal.
Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l'Acord d'allotjament, el Reglament de Règim Intern i l'inventari d'entrada, així com recollida del dipòsit d'entrada).
Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi).
Desenvolupament del model d’acompanyament i seguiment socioeducatiu d'acord amb el Pla de Treball (àmbit laboral, salut, familiar, personal competencial i d’habitatge).
Disseny d’actuacions individuals i grupals per la millora competencial.
Aplicació de metodologies participatives, comunitàries i d’acompanyament de processos.
Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment.
Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats.
Supervisió i gestió de les obligacions inherents a l’habitatge (aportació per l'ús de l'habitatge, pagament dels subministres, neteja i manteniment de l'habitatge i el seu contingut, convivència, …).
Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies.
Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies.
Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies - Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions.
Confecció de la Memòria tècnica anual del corresponent projecte.


Condicions:
Jornada: Parcial 30 h de dilluns a divendres.
Categoria: Diplomada. Conveni Acció Social a Catalunya.
Lloc de Treball: Barcelona, Terrassa, Rubí i Gavà.


Requisits:
Formació reglada en Educació Social
Formació complementària:
Formació en metodologies d'acompanyament amb col·lectius vulnerables.
Formació en matèria de violència Masclista.

Es valorarà:

Formació de formadors/es.- Formació en enfocament de gènere.
Coneixements en polítiques i recursos d' Habitatge social - Metodologies comunitàries-PNL-participació – Coneixement i aplicació del Model de Competències.


Telèfon:
934534019

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-dintervencio-pel-projecte-no-estas-sola
Entitat
Associació Prohabitatge
Termini
Publicació
25/07/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades