Educador Social UEC

Centre Sant Jaume (Fundació Carles Blanch)
Finalitat del lloc de treball:
Participar en les tasques de planificació, seguiment i intervenció de la Unitat d’Escolarització Compartida per aconseguir un alumnat motivat assolint competències socio-educatives i acadèmiques de l’educació formal per obtenir la continuïtat dels joves al sistema educatiu i evitar l’abandonament escolar prematur, incorporant-se a la dinàmica de treball i l’ideari de la Fundació Carles Blanch.

FUNCIONS:
-Planificació, realització i avaluació d’activitats que promoguin l’objectiu general del projecte.
-Assumpció de la referència de l’alumnat i famílies derivades pels centres educatius del territori
-Establiment d’objectius i estratègies per aconseguir un alumnat motivat assolint competències socio-educatives i acadèmiques de l’educació formal.
-Utilització i desenvolupament de les eines pedagògiques per fer el seguiment i avaluació dels processos de l’alumnat i les seves famílies (PEI/PT/Informes).
-Coordinació amb el conjunt de professionals i agents implicats amb el desenvolupament personal i capacitació de l’alumnat i les seves famílies.
-Registre i sistematització del seguiment social dels casos acompanyats.
-Participació i promoció de dinàmiques conjuntes que l’entitat promociona i organitza per l’assoliment de la seva missió incorporant els valors i mètodes propis.
-Desenvolupar tallers formatius que permetin assolir els objectius de desenvolupament i capacitació de l’alumnat


RESPONSABILITATS:
-Establir Plans de Treball Individuals per a cada cas i família amb objectius, accions i indicadors d’avaluació.
-Realitzar el seguiment i acompanyament setmanal de l’alumnat per a l’assoliment del Pla de Treball
-Avaluar i reajustar els plans de treball segons l’evolució i necessitat de cada cas.
-Dissenyar i realitzar dinàmiques, programacions acadèmiques i intervencions educatives per a reforçar l’assoliment dels objectius individuals i grupals de l’alumnat de la UEC
-Mantenir contacte periòdic amb els IES de referència i altres agents socials per promoure canvis que permetin l’èxit educatiu i personal de l’alumnat i les seves famílies.
-Assistir a les reunions i comissions que potenciïn i enforteixin l’objectiu del projecte i la missió de l’entitat.
-Realitzar accions que garanteixin el desenvolupament i avaluació del projecte.
-Utilització de les eines de registre i documents per fer el seguiment i avaluació de processos.
-Actualització periòdica (setmanal, mensual) del registre del seguiment de cada cas.
-Dissenyar, implementar i avaluar tallers formatius trimestrals amb l’alumnat

JORNADA:
1.371h anuals entre el període setembre 2022 - juliol 2023
Sou brut anual: 18.109€

INCORPORACIÓ:
12 de setembre 2022
Entitat
Centre SantJ Jaume (Fundació Carles Blanch)
Termini
Publicació
29/07/2022
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Badalona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Diplomatura Educació Social
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades