Coordinació tècnica PROIDE

Fundació PROIDE
Perfil del IIoc de treball
Coordinador/a tècnic/a de l’entitat: Coordinar i dinamitzar globalment l’entitat. Coordinar l’Equip tècnic i, juntament amb el Patronat, l’Equip de Suport, les delegacions i les comissions de treball. Promoure i impulsar la missió, visió i valors de l’organització.

L’entitat
PROIDE és l’ONG de La Salle Catalunya que des de 1992 treballem per garantir el dret a l’educació de col·lectius empobrits arreu del món, per promoure els drets humans, el desenvolupament, la interculturalitat i els drets dels pobles indígenes, l’equitat de gènere i el medi ambient.
El compromís de la Fundació Proide va més enllà de l’acció directa, i com a agent educatiu que és, promou una educació per la justícia global, especialment en les aules, en la comunitat educativa i en la promoció del voluntariat.
Mes informació a: www.fundacioproide.org

Descripció del lloc de treball
La persona seleccionada liderarà l’organització, conjuntament amb el patronat, i coordinarà les diverses tasques de l’entitat. Les seves responsabilitats seran:
• Gestió i coordinació de l’entitat.
• Representació de l’entitat on aprovi el Patronat.
• Execució amb l’Equip Tècnic, de la planificació estratègica de l’entitat.
• Responsabilitat de presentar els informes i documents que corresponguin davant el Patronat, finançadors, i coordinadores d’entitats.
• Supervisió i elaboració amb l’equip tècnic dels projectes de l’entitat, tant de cooperació internacional com d’educació i sensibilització.
• Suport a la recerca de fons.
• Seguiment i control econòmic de l’entitat.
• Relació amb les contraparts locals i els finançadors.
• Acompanyar als Centres Educatius lasal·lians en la comprensió de les temàtiques de desenvolupament de les campanyes. Suport a les campanyes pròpies dels Centres tant de sensibilització com de captació de fons. Coordinació amb la Pastoral de La Salle Catalunya.
• Coordinació del voluntariat de l’entitat. Acompanyament, Seguiment, Gestió i Formació juntament amb l’equip tècnic.

Requisits de la candidatura
Formació més valorable:
• Màster o postgrau en cooperació internacional i desenvolupament.
• Titulació universitària en l’àmbit de les Ciències Socials.

Altra formació valorable:
• Altres formacions relacionades amb el Tercer Sector.
• Formació en gestió de projectes.
• Formació en màrqueting i captació de fons.

Experiència i coneixements a valorar:
• Experiència en:
o Tasques relacionades amb la formulació i seguiment (tècnic i financer) de projectes de convocatòries públiques i privades de cooperació internacional.
o Tasques de gestió de voluntariat.
o Tasques de comunicació.
• Coneixements de disseny, tractament d’imatges i edició de vídeos.
• Coneixement de la realitat social d’Àfrica i Amèrica Llatina.

Capacitats:
• Iniciativa, creativitat i capacitat de proposta.
• Capacitat de treball administratiu.
• Capacitat verbal i rigor en la redacció, en llengua catalana i castellana. Francès valorable.
• Coneixement de la dinàmica i actors de la cooperació catalana.
• Visió panoràmica de la realitat social.
• Desig i il·lusió d’apoderament de la responsabilitat.
• Capacitat d’ordre i de planificació.
• Altres capacitats valorables:
o Tarannà conciliador i entusiasta.
o Vinculació present o passada a moviments socials.

Altres requisits:
• Horari: 5 matins i 3 tardes.
• Flexibilitat horària per adaptar-nos al ritme d’altres actors.

Condicions del lloc de treball

Contracte laboral:
Indefinit.
Jornada laboral:
40 hores setmanals.
Remuneració:
24.650 € anuals bruts.
Incorporació prevista:
Setembre 2022.
Lloc de treball:
Seu central de Fundació PROIDE a Sant Joan de La Salle, 42 (Sarrià - St. Gervasi) de Barcelona

Recepció de candidatures
CV + carta de motivació:
A president@fundacioproide.org, amb la referència “Candidatura Coordinació Tècnica” a l’assumpte del correu

Data de recepció de candidatures:
Abans del 25 d’agost de 2022

Entitat
Fundació PROIDE
Termini
Publicació
2/08/2022
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Cooperación internacional para el desarrollo
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades