Terapeuta familiar pel Casal Familiar de Salt

Descripció:
Elaboració, aplicació i avaluació de processos socioeducatius amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social, tant individuals com grupals.
Acompanyament socioeducatiu i terapèutic a les famílies: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
Treball del vincle familiar, acompanyament a la criança positiva.
Acompanyament terapèutic.


Condicions:
HORARI 20h setmanals. Ocasionalment treball en cap de setmana, a compensar amb el còmput anual d’hores.

SOU BRUT 1.039,41€ bruts mensuals per 12 pagues.

TIPUS DE CONTRACTACIÓ Contracte indefinit.

INCORPORACIÓ A partir d’octubre o novembre.

ALTRES Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Requisits:
FORMACIÓ

Titulació universitària en Psicologia, Educació Social i/o estudis afins.
Màster en teràpia familiar sistèmica (o 3 anys acreditats de la formació homologada). Reconegut i acreditat per la Federació Espanyola d’Associacions de Terapeutes Familiars (FEAFT).
EXPERIÈNCIA

Es valorarà experiència en terapia familiar .
Es valorarà experiència en intervenció amb famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc social.
Experiència en acompanyament terapèutic familiar.
Experiència en l’acompanyament socioeducatiu i/o terapèutic en competències parentals a través de processos grupals i individuals.
Es valorarà experiència i/o capacitat de treball en clau comunitària.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
COMPETÈNCIES

Capacitat d’elaborar i mobilitzar processos d’acompanyament terapèutic a nivell familiar.
Capacitat d’elaborar i mobilitat processos socioeducatius d’acompanyament en competències de criança a nivell grupal i individual.
Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar projectes socioeducatius comunitaris amb famílies.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) d’intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Capacitat de mobilitzar processos de participació i processos comunitaris amb famílies.
Competència en coordinació d’equips amb contractats, voluntariat i alumnat en pràctiques.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat del territori.
Capacitat relacional i de comunicació.
Dinamisme i autonomia.


Telèfon:
933170013

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/terapeuta-familiar-pel-casal-familiar-de-salt-girona-0
Entitat
Casal dels Infants
Termini
Publicació
20/09/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Salt
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades