Tècnic/a de Subvencions a Càritas Diocesana de Barcelona

Descripció:
S’incorporarà a Càritas Diocesana de Barcelona, institució sense ànim de lucre que pertany a l'església catòlica i que té com a missió acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana.

Aquest fet inclou l'acollida, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d'injustícia amb fets i paraules, per aconseguir un món més just.

Dependrà del Responsable del Departament de Finances i Sostenibilitat, i s'integrarà a un equip ampli amb el qual s’haurà de coordinar en la seva missió de preparar i justificar els pressupostos dels ajuts públics i privats als que opta Càritas en processos de concurrència pública (subvencions, convenis, concerts socials) d'acord amb la normativa legal vigent i les directrius de la institució.

FUNCIONS:

Planificar, elaborar i justificar pressupostos de projectes i accions específics per l'obtenció de subvencions públiques i ajuts econòmics privats, dins dels terminis establerts per les convocatòries, per tal d'assegurar el millor finançament de les accions que CBD duu a terme.
Assignar els ingressos obtinguts als diferents projectes aprovats i centres de cost. Mantenir el control dels cofinançaments entre els projectes presentats a processos de concurrència.
Preparació de la part econòmica dels comptes justificatius dels ajuts. distribuir la despesa entre els diferents projectes d'acord amb el seu pressupost. Vetllar per superar els processos de revisió del comptes justificatius per part dels auditors externs.
Vetllar per mantenir un control adequat enfocat a obtenir la màxima transparència, la rendició de comptes als donants i la seguretat jurídica de la justificació econòmica dels fons obtinguts.


Condicions:
Jornada completa: 35h/setmanals de dilluns a divendres.
Combinació de treball presencial i treball a distància.
Remuneració segons taules conveni (Grup B-Nivell I 3B: 28.727,10 € bruts anuals).
Les persones interessades han d’enviar el seu CV amb una carta de motivació a: ad@analisisydesarrollo.com indicant com a referencia Tècnic/a Subvencions

Requisits:
PERFIL PROFESSIONAL:

Titulació universitària en Economia, Administració d'Empreses o Administració Pública.
Coneixement de la normativa de subvencions a nivell estatal y autonòmic (es valorarà nivell europeu).
Ús avançat del Full de Càlcul.
Domini en la confecció de pressupostos i quadres justificatius, adscrits a finançament públic.
Experiència de 3 anys en lloc de treball i tasques similars. Es valorarà especialment l'experiència en la justificació econòmica de subvencions d'àmbit autonòmic i local.
Experiència en la interpretació de bases de convocatòries i normativa aplicable.
Competències i habilitats: actitud sistemàtica, ordenada, analítica, autònoma i amb iniciativa en la resolució de problemes.
ES VALORARÀ:

Nivell C de català.
Coneixements del Bussiness Central i d'Analytics BI.
Coneixements de l'entorn Office 365.
Coneixements del Dynamics.
Experiència en el Tercer Sector Social.


Telèfon:
934144161

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-subvencions-caritas-diocesana-de-barcelona
Entitat
CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA
Termini
Publicació
20/09/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades