Monitor/a pel Casal d’Infants i Joves Quico Sabaté

Descripció:
La persona contractada s’encarregarà principalment de:
- Participar en l’elaboració del projecte, l’execució i l’avaluació dels seus objectius.
- Participar de les reunions de l’equip educatiu.
- Coordinar i dinamitzar el grup d’infants i adolescents
- Vetllar pel bon funcionament de les activitats programades així com del material i infraestructures.
- Ser el referent educatiu del grup d’infants

Condicions:
S’ofereix:
- Jornada parcial de tarda, 16 hores setmanals (tardes)
- Contracte laboral d’obra i servei.
- Incorporació immediata
- Retribució segons 3r Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.

Requisits:
Requisits
- Diploma de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
- Capacitat per la resolució de conflictes.
- Bon nivell de català parlat i escrit.
- Tenir expedit i en vigor el certificat de delictes sexuals, requerit per la “Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescència” en relació a les persones que tenen contacte habitual amb menors.
Es valorarà:
- Tenir o estar cursant formació relacionada amb l’àmbit de l’educació o les ciències socials.
- Tenir el Diploma de Director/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil.
- Experiència com a monitor/a en activitats similars.
- Capacitat de treball en equip.
- Capacitat comunicativa i de relació interpersonal.
- Es valorarà pertànyer a algun AE d’Escoltes Catalans.

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/convocatoria-duna-placa-de-monitora-pel-casal-dinfants-i-joves-quico-sabate
Entitat
Fundació Escolta Josep Carol
Termini
Publicació
20/09/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades