Monitor/a de sensibilització

Federació ECOM
Títol de la plaça: Monitor/a de sensibilització escoles Castelldefels i borsa.
Entitat que convoca: Federació ECOM
Tasques a realitzar:

 Preparació i dinamització del tallers de sensibilització.
 Dinamització de grups d’infants i joves.
 Preparació, recollida, organització i manteniment del material de sensibilització.
 Donar suport al personal tècnic en l’organització de l’activitat/esdeveniment.
 Coordinació periòdica amb ECOM, organització, valoració, reunions, etc.

Es demana:

 Capacitat de treball en equip i iniciativa pròpia.
 Capacitat d’organització i flexibilitat horària.
 Certificat d’antecedents penals conforme no s’ha estat condemnat per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 Nivell alt de català parlat i escrit.

Es valorarà:

 Certificat de discapacitat
 Titulació: CFGS Animació Sociocultural, Activitats Físiques i Esportives, Integració Social, Educació Infantil, estudiant de Magisteri, Pedagogia, monitor/a de lleure.
 Experiència com a monitor/a de lleure o d’activitats esportives.
 Experiència en l’àmbit socioeducatiu.
 Actitud dinàmica i propera.
 Capacitat resolutiva.


S’ofereix:

 Dinamitzar activitats de sensibilització a escoles a Castelldefels.
 Activitats previstes: 23/01; 26/01 i 31/01/2023.
 Jornada laboral: 8:45 a 12:45h.
 Contractacions puntuals segons calendari d’activitats.
 Retribució: 35,54€ (segons activitat, i jornada laboral)
 Lloc de treball: Castelldefels..
Entitat
FEDERACIÓ ECOM
Termini
Publicació
16/01/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Castelldefels
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Altres
Torns
Matí
Jornada
Parcial
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades