Educador/a Social per a programa d'habitatge a Barcelona

Descripció:
Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans.

L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem un/a tècnic/a de suport a l’habitatge per incorporar-se a un Servei d’Atenció i Seguiment Socio-educatiu amb tasques d’Inserció Sociolaboral i recerca d’alternativa residencial.

La intervenció social se centrarà en:

Identificar factors de risc que provoquen pèrdues en l’estat de l’economia familiar.
Identificar i desenvolupar habilitats i competències pel correcte ús de l'habitatge.
Acompanyar els processos de transició a l’autonomia de les persones i famílies usuàries d’habitatges temporals
Garantir l'orientació de les persones i famílies en relació a possibilitats d'accés i alternatives en matèria d'habitatge
Garantir l’accés als recursos comunitaris
Executar una metodologia d'avaluació contínua
Quines tasques faràs?

Tasques de seguiment i atenció social (tasca compartida amb direcció)
Actuar com a co-referent del cas.
Elaboració conjunta amb el referent derivador, del Pla de millora personal o familiar inicial.
Tasques tècniques com la redacció d'informes tècnics.
Observació de les habilitats parentals i posterior intervenció per a la millora de les mateixes.
Observació de les habilitats socials, laborals i de vida quotidiana, i posterior intervenció per a la millora de les mateixes.
Valoració, diagnòstic i pronòstic pel seguiment conjunt amb l’equip del servei.
Suport per a la presa de decisions.
Coordinació amb altres serveis del territori, serveis socials, escoles, Centre d’Atenció Primària, Casals, CAP, recursos d’inserció laboral i formació, entre d’altres.
Manteniment de la documentació actualitzada.
Introducció i/o actualització de les dades personals i socials als aplicatius SIAS, Sense Sostre i altres que l’IMSS pugui determinar.
Garantir els acompanyaments que calguin.
Organitzar activitats socioeducatives (conjuntament amb la resta de l’equip) amb les diferents persones i famílies allotjades per tal de generar vincles afectius sans, potenciar la socialització entre elles, afavorir que s’auto-organitzin per gestionar els espais comuns que comparteixen (creant xarxes de relacions socials per tal de donar-se suport mutu.
Realització d’activitats socioeducatives adreçades a les persones ateses.
Vetllar i garantir la correcta organització de la vida quotidiana i la dinàmica de l’allotjament.
Acompanyament presencial de les famílies, en especial d’aquelles que presenten més dificultats per origen, idioma i altres factors, en les gestions de la vida quotidiana.
Suport al seguiment intensiu de les famílies amb especials necessitats o dificultats i amb aquelles que no fan un ús adequat de l’equipament.
Vetllar per la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones usuàries i per l’organització de la vida quotidiana als allotjaments: alimentació, higiene, horaris, entre d’altres.
Suport en la recerca de recursos de formació laboral per millorar la inserció laboral.
Suport en la recerca activa d’habitatge per tal de facilitat la sortida del servei. Valorant la possibilitat d’habitatge compartit entre famílies usuàries que ho valorin voluntàriament com a alternativa.
Suport en la recerca de feina per als membres de les famílies que puguin treballar. Vinculació en recursos amb itineraris d’inserció laboral.
Seguiment de la família durant un any posterior a la sortida de l’equipament.
Complementar la direcció del centre en tot allò que li delegui.
Durant els caps de setmana i festius restarà de guàrdia localitzable a través de mòbil en cas d´urgència i de manera combinada amb el servei de direcció.


Condicions:
Jornada: Complerta. Horari de dilluns a divendres (matí o tarda). Disponibilitat horària segons necessitats del servei.
Categoria: Diplomada. Conveni Acció Social a Catalunya.
Lloc de Treball: Barcelona
Vols formar part del nostre equip? Treballa amb nosaltres i suma’t a aquest projecte tan engrescador!

Enviar CV's a cv@prohabitatge.org amb la Referència: EDUCADOR/A SOCIAL PER A PROGRAMA HABITATGE AP fins el 26/5/2022

Requisits:
Formació reglada
Formació reglada en ciències socials:
Educació Social o Treball Social .

Es valorarà:.
Coneixement i experiència en projectes d'inclusió social.
Formació complementària en l’àmbit socioeducatiu
Formació en enfocament de gènere.
Formació en gestió i resolució de conflictes
Coneixements en polítiques i recursos d' Habitatge social – Metodologies comunitàries-PNL-participació - Coneixement i aplicació del Model de Competències.

Competències:

Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
Gestió de l’estrès i la frustració.
Treball en equip, iniciativa i pro activitat.
Negociació, comunicació i relació interpersonal.
Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge


Telèfon:
938394469

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadora-social-programa-habitatge-barcelona-0
Entitat
Associació Prohabitatge
Termini
Publicació
5/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades