Administració de personal i justificacions

Descripció:
Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Sobre el lloc de feina:

La persona que ocupa la posició d’Administració de personal i justificacions, en dependència de la Direcció d’administració i finances, realitza tasques vinculades amb les relacions laborals i de justificació de Prohabitatge. Les seves tasques seran les següents:

Relacionant-se de forma continuada amb la gestoria i sota la supervisió de Direcció:
Realitzar tasques vinculades amb les relacions laborals de Prohabitatge
Duu a terme les gestions relatives a la contractació, modificacions contractuals, finalitzacions, baixes voluntàries, excedències i permisos del personal.
Duu a terme les gestions relatives a les nòmines de la plantilla, facilitant tota la informació necessària per a la seva elaboració a la gestoria. Revisió de nòmina i tancament. Gestió tancament d’enllaç comptable.
Registre, càlcul i tramitació de disponibilitats, quilometratges, ect per liquidació mensual en nòmina dels treballadors de serveis i projectes que preveuen aquesta eventualitat.
Registre, documentació i tramitació de les situacions de baixa IT del personal.
Registre, documentació, tramitació i control de diligències d’embargament de sou del personal.
Registre, documentació i control de permisos, dies de lliure disposició i vacances del personal.
Gestió de la informació de les persones treballadores relatives al model 145, retencions dels treballadors, LOPD, Certificats de rendes anuals, etc. Recollint dubtes i/o incidències de les persones treballadores i portant a terme la gestió oportuna per donar-hi resposta.
Gestió de la prevenció de riscos laborals, assegurant-se que tota la plantilla realitza la formació que és obligatòria per a la posició que ocupa.
Mantenir actualitzats els registres de dades dels treballadors, categories, funcions, altes i baixes, costos salarials.
Mantenir actualitzats els expedients personals dels treballadors (arxiu físic i digital).
Mantenir actualitzats el calendaris de vacances, assumptes propis i permisos recuperables de cada treballador i els calendaris d’àrees funcionals de l’entitat.
Realitzar tasques vinculades amb les justificacions de Prohabitatge, sota la supervisió de la responsable de justificacions:
Recopilació, registre i control de tota la documentació justificativa de personal: contractes, nòmines i liquidacions originals signades, comprovants de pagaments de nòmina, cotitzacions a la seguretat social, liquidacions trimestrals i anuals impost IRPF.
Mantenir actualitzat el registre de despesa de personal i verificar la seva exactitud amb els resums mensuals i anuals.
Mantenir actualitzat el registre d’imputacions de costos de personal d’acord amb els criteris de distribució-imputacions a projectes de l’entitat.
Suport als processos de justificació de subvencions i contractes de l’entitat: preparació de formularis i comptes justificatius de les diferents finançadors.

Candidatura:

Tramesa de CV fins el 31/05/2023 a les adreces electròniques: cv@prohabitatge.org – Ref. Admin Laboral

Condicions:
Jornada laboral: 19,25 hores setmanals (1/2 jornada).
Horari: Matins
Contracte: 6 mesos, eventual per circumstàncies de la producció
Sou: categoria personal qualificat conveni Acció Social
Lloc de treball: Barcelona, C/Còrsega, 114 seu central de Prohabitatge.
Data d’incorporació prevista: immediata


Requisits:
Competències:

Coneixements de polítiques de règim intern i relacions laborals.
Coneixements de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social.
Coneixements de justificacions de subvencions i licitacions.
Coneixements de normativa de prevenció de riscos laborals.
Coneixements de LOPD.
Dominar les llengües catalana i castellana.
Dominar informàtica a nivell usuari (ofimàtica).
Coneixement de programes de gestió
Requisits formatius i d'experiència:

Formació: es valorarà formació en administració de personal CFS Administratiu, Diplomatura o
Grau en Administració d’empreses, Relacions laborals, etc.
Experiència: 1 any en lloc similar i molt valorable que ho sigui en el Tercer Sector, en
Organitzacions d’Acció Social.


Telèfon:
938394469

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/administracio-de-personal-i-justificacions
Entitat
Associació Prohabitatge
Termini
Publicació
17/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades