Tècnic/a de captació de fons i recursos

Descripció:
El Casal Claret és una associació sense ànim de lucre amb un llarg recorregut que acollim i acompanyem a persones amb risc d’exclusió social a Vic. Ho fem a través de diverses activitats i projectes: l’Escola de la Pau de Dones, l’Escola de la Pau d’Infants, Adolescents i Joves, el projecte pre-laboral Dinem plegats, i el projecte d’inserció sociolaboral del Cosidor pas a pas. L’entitat és un espai i casa comunitària que acull i cedeix espais a diversos col·lectius, associacions de persones migrades i plataformes de base d’activisme per la justícia social. És un lloc de trobada, d’apoderament i de creació de xarxes d’ajuda mútua.

Busquem incorporar una figura de tècnic/a que doni suport a les campanyes de Fundraisinig i captació de recursos. Busquem un/a professional, amb formació de base i experiència en projectes socials i/o del tercer sector, que ens doni suport en la planificació, desplegament i seguiment de les campanyes plantejades. En dependència de la direcció, el seu objectiu serà el de participar del disseny de les campanyes així com de la planificació, implementació i seguiment de les mateixes i de les accions vinculades a la captació de fons.

La persona es coordinarà també amb les agents externes que porten la gestió de les subvencions i el desplegament del pla estratègic de captació de fons.

Responsabilitats principals:

En coordinació amb les entitats i posicions vinculades a la captació de fons, la figura tècnica haurà de:

Recollir, planificar i desplegar les accions detallades al pla estratègic de captació de fons (en coordinació amb: directora, fundrising, comunicació)
Donar suport en la selecció i redacció de subvencions si s’escau
Donar suport en la relació i el seguiment d’empreses, fundacions i institucions (prospecció, visites, seguiment: reconeixements, visibilització de les aportacions, cartes i detalls d’agraïment, etc.)
Visitar i fer seguiment de persones sòcies, fidelització.
Fer seguiment de les convocatòries de socis, assemblees (reconeixements, cartes i detalls d’agraïment, etc.)
Crear una base de dades de gestió, fidelització i captació de persones sòcies
Condicions:
Contracte: fins a desembre 2023 amb possible continuïtat al 2024
Jornada: parcial de 20 hores setmanals, ampliable a 30 hores
Lloc de treball: Vic
Horari marc: 09.30 a 13.30 h. Es requereix flexibilitat horària per complir amb el desenvolupament de les funcions.
Salari: 1.776,63€ bruts a 14 pagues (import a jornada sencera 38,5h)
Participar d’un projecte social transformador i comunitari
Incorporació: immediata

Enviar currículum fins el 26/05 a casalclaret@casalclaret.org

Requisits:
Excel·lent nivell de català i castellà oral i escrit
Nivell alt d’anglès oral i escrit (mínim B2)
Nivell avançat paquet office
Experiència en posició similar
Formació en l’àmbit de les Ciències Socials i/o de la Comunicació
Coneixements en màrqueting digital i comunicació
Experiència en redacció de projectes
Experiència en el Tercer Sector Social
Coneixements i/o experiència en perspectiva de gènere i interseccionalitat
Carnet de conduir
Competències transversals

Capacitat de treball en equip
Capacitat de donar i rebre feedback
Orientació a l’usuari i a resultats
Persona pro-activa, amb altes habilitats creatives, polivalent i amb un alt grau de compromís
Habilitats comunicatives, orals i escrites
Capacitat d’organització i planificació de la pròpia feina
Alineació amb la Missió, Visió i Valors de l’entitat.
Autoconeixement i capacitat d’interrogar-se sobre les pròpies pràctiques


Telèfon:
693792627

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-captacio-de-fons-i-recursos-0
Entitat
Associació Casal Claret
Termini
Publicació
18/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Vic
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades