Educador/a pel servei Ocell de Foc (Barcelonès Nord)

Descripció:
El Casal dels Infants busca un/a educador/a pel servei Ocell de Foc, al Barcelonès Nord. Les tasques de la persona contractada seran:
Responsable del servei d’atenció grupal al col·lectiu de joves en general i de l’espai de referència per als joves.
Disseny, execució i avaluació d’activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals dels/les joves en matèria de dinamització i d'activació de l'autoorganització col·lectives i de col·laboració amb organitzacions del territori de joves o per a joves.
Informació i orientació per a l’accés als serveis i activitats que ofereixen el programa als diferents barris.
Generació d’espais de participació juvenil i d’interrelació amb la comunitat i de dinamització i d'autoorganització col·lectiva dels joves per fomentar la coneixença mútua, la integració i la cohesió social i la millora de la comunitat.
Intervenció socioeducativa amb grups de joves amb i sense problemes derivats de la malaltia mental.
Seguiment individualitzat i suport integral de joves en general i de les seves situacions.
Promoció d’activitats de foment “d'estratègies d’autocura” col·lectiva i de grups
Desenvolupament de tallers de creació de propostes i iniciatives col·lectives (xerrades, presencials o virtuals, de caràcter motivacional, amb metodologies innovadores i amb un discurs actual o en dinàmiques pràctiques i/o tallers de prototipatge de models cooperatius).
Elaboració de materials específics sobre organització col·lectiva.
Coordinació i treball conjunt amb entitats i serveis del territori per a la detecció de la problemàtica de salut mental i d’altres agents socials corresponents.
Acompanyament socioeducatiu en grup i individualment: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
Coordinació de l’equip de professionals del nucli d’entitats que conformen el projecte i que intervé amb el grup i dinamització del voluntariat.


Condicions:
Horari 40 hores setmanals
Sou brut 1.835,98€ bruts mensuas per 12 pagues
Incorporació 30/05/2023
Contractació Indefinit amb una durada mínima de 1,5 anys i amb possible continuïtat.
Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.


Requisits:
Experiència


Mínim 1 any d’experiència.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social i/o amb problemàtica derivada de la salut mental.
Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.
Formació


Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
Competències


Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes de participació comunitària de joves
Capacitat mobilitzar processos de participació, d’autoorganització col·lectiva i de millora comunitaria.
Coneixement de tècniques de mediació i resolució de conflictes.
Competència en la direcció i el lideratge de grups i altres professionals de l'equip de treball del nucli d’entitats, voluntariat i alumnes en pràctiques.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
Dinamisme i autonomia.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadora-pel-servei-ocell-de-foc-barcelones-nord
Entitat
El Casal dels Infants
Termini
Publicació
22/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades