ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE L’HABITATGE

Descripció:
Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Les tasques de la persona contractada seran:

Auxili i gestió de la subscripció i finalització dels acords d’allotjament dels habitatges gestionats per l’entitat i la seva gestió documental.
Seguiment del compliment per les persones usuàries dels acord d’allotjament: pagament aportacions, altes i canvis de nom dels subministrament, pagaments dels subministraments, manteniment de l’immoble
Seguiment del l’ús del correcte dels habitatges.
Seguiment i de les necessitats que presentin les persones usuàries i famílies en relació a l’habitatge.
Entrega y recollida de les Claus dels habitatges i gestió de les seves còpies.
Verificació de l’estat dels habitatges per a la seva entrega a les famílies.
Intervenció en procés de suport a les famílies i en el procés de sortida del recurs.
Participació en el procés de seguretat dels habitatges i en les mesures per evitar l’ocupació.
Auxili en el procés del manteniment dels habitatges i resolució d’incidències.
Auxili en el procés de Contacte i mediació amb les comunitats de propietaris.


Condicions:
Jornada: Completa 38,5 h de dilluns a dijous de 8h a 17h i divendres de 8h a 14.30h.
Lloc de Treball: Terrassa
Salari: 18.000€ - 19.000€
Candidatura: Enviar CV's a cv@prohabitatge.org amb la REF : GESTIÓ DE L’HABITATGE

Requisits:
Formació reglada: Batxillerat, Grau/Cicle Formatiu de Grau Mig o superior en Administració, Integració Social o Similar
Eexperiència laboral, coneixement i competències:

Competències específiques que es valoraran: Experiència i formació complementària en relació a les funcions pròpies del lloc o similars, específicament en l’àmbit de gestió administrativa, intervenció social, administració de finques i gestió patrimonial.
Coneixements de la Llei de Propietat Horitzontal i Llei d’Arrendaments Urbans
També es valoraran:

Experiència en l’ús del programa TAAF o altres programes d'administració de finques.
Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre.
Instrumentals:
Ofimàtica (Word, Excel, Access)
Català parlat i escrit.
Carnet de conduir B1

Transversals:
Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
Gestió de l’estrès i la frustració.
Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
Negociació, comunicació i relació interpersonal.
Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatgeTelèfon:
938394469

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/administrativa-de-gestio-de-lhabitatge
Entitat
Associació Prohabitatge
Termini
Publicació
24/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades