PERSONAL TÈCNIC PROJECTE IMV

PERSONAL TÈCNIC PROJECTE IMV

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya representem al conjunt de les entitats socials catalanes, defensem els drets socials i lluitem per eradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya. Com a organització de tercer nivell de caràcter autonòmic, som membres directes de la European Anti-poverty Network a Espanya (EAPN-ES).
La Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, és una coalició independent d’ONG i altres grups que treballen per eradicar la pobresa, les desigualtats i per la inclusió social, en diferents Estats de la Unió Europea.
El Govern d’Espanya, a través del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha posat en marxa, des de l’any 2020, l’anomenat Ingrés Mínim Vital (IMV), amb el que es pretenia garantir a la ciutadania més vulnerable una prestació econòmica (no contributiva) que l’ajudés a cobrir les seves necessitats bàsiques.
La Taula i EAPN-ES han posat en marxa un projecte que té per objectiu fonamental revertir aquesta situació, a través de la mobilització d’aquestes persones, comprovant posteriorment els resultats obtinguts a partir d’un procés randomitzat.

✔ Informació general de la posició que s’ofereix
● Plaça que s’ofereix: Personal tècnic del projecte
● Plaça a qui reporta: Coordinador/a territorial
● Lloc de feina: Barcelona

✔ Funcions de la plaça
La persona serà contractada per La Taula per realitzar treball de camp propi del projecte. Després de posar-se en contacte amb aquells centres o espais socials que poden facilitar-los l’accés a les persones en situacions de pobresa i exclusió social que compleixin els requisits del projecte, contactaran directament amb elles per informar-les del projecte i, en el seu cas, acordar la seva participació en el mateix.
A partir d’aquest moment, s’haurà de desenvolupar la resta del treball de camp amb les persones participants (impartir formació sobre els tràmits de l’IMV, contactes telefònics o presencials, realització d’enquestes, etc.) així com intervenir en la resta d’activitats de coordinació del projecte en les que es requereixi la seva presència, elaborar informes, etc.

c/ Girona 34, interior - 08010 Barcelona
taula@tercersector.cat
93 310 57 07 www.tercersector.cat
Entre les funcions concretes a desenvolupar es poden citar les següents:
● Contactar i arribar a acords amb aquells centres i espais socials que siguin
necessaris per al bon inici i desenvolupament del projecte.
● Contactar amb les persones beneficiàries del projecte, tant de forma
presencial com telefònica.
● Acordar la participació dels qui compleixin els requisits preestablerts.
● Realitzar les enquestes previstes.
● Formar i informar sobre els tràmits necessaris per l’accés l’Ingrés Mínim
Vital.
● Participar en les diferents reunions o seminaris de coordinació o seguiment
a les que sigui convocat/da.
● Mantenir, de forma habitual, la interlocució necessària amb la resta del
personal del projecte, i molt especialment amb els qui desenvolupen tasques de
coordinació, seguint les seves instruccions i posant en el seu coneixement totes
aquelles incidències que es produeixin.
● Responsabilitzar-se del bolcat de les dades que siguin necessaris en la
corresponent aplicació.
● Respectar la necessària confidencialitat i la cura en la custòdia d’aquelles
dades de caràcter personal a les que accedeixi en l’exercici de les seves funcions,
amb un escrupolós respecte a la legislació vigent en aquesta matèria.
● Realitzar el necessari acompanyament a les persones en situació de
vulnerabilitat que participen en el projecte, per solventar-los qualsevol dubte que
puguin plantejar.
● Elaborar els diferents informes o altres documents que corresponguin o li
siguin requerits per la persona que s’ocupa de la coordinació.

✔ Requisits necessaris
● Formació acadèmica: estudis superiors en l’àmbit de les ciències socials o
humanes (estudis superiors en psicologia, educació o treball social, sociologia)
● Imprescindible experiència demostrable (mínim 2 anys) en treballs que
impliquen intervenció amb persones en situacions de pobresa o vulnerabilitat:
treball social, intermediació, etc. Es valorarà la haver realitzat voluntariats en
aquest àmbit.
● Formació complementària vinculada a les matèries d'acció d'EAPN i la
Taula: pobresa, exclusió social, desigualtats...
● Experiència com a formador/a és desitjable.
● Habilitats en l'ús del paquet Office o d'altres programes o eines de gestió
i anàlisis que siguin necessàries per desenvolupar les tasques de la plaça.
● Imprescindible permís de conduir B.
● Flexibilitat horària.

✔ Competències i capacitats requerides
● Orientació a resultats.
● Gestió i intel·ligència emocional. Alta capacitat d'empatia.
● Proactivitat en la resolució de problemes.
● Flexibilitat.
● Resiliència.
● Iniciativa.
● Habilitats comunicatives i interpersonals.
● Treball en equip.
● Planificació / organització.
● Es valoraran els coneixements bàsics de la legislació en matèria de protecció de dades.
● Domini de tècniques de redacció i del llenguatge.
● Alta motivació i identificació amb els valors, missió i visió d'EAPN i la Taula.

✔ Condicions de la plaça
● Durada del contracte: fins el 31 d’octubre de 2023
● Retribució: 27.516,00 € bruts anuals
● Jornada: completa (38,5 hores setmanals)
● Disponibilitat per viatjar per diferents punts de Catalunya. Viatges freqüents al territori.
● Incorporació: IMMEDIATA

Les persones interessades han de presentar la seva candidatura, incloent CV actualitzat, a la següent direcció: natalia.cujo@eapn.es IMPORTANT: posar TECIMV a l’assumpte del mail.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el pròxim dia 31 de maig de 2023.

Procés de selecció:
Només es contactarà amb les candidatures preseleccionades fins al 2 de juny per acordar entrevistes personals. Les candidates que no hagin rebut cap comunicació per part nostra
abans d’aquesta data poden donar per desestimada la seva candidatura.
Entitat
Taula d'Entitats del Tercer Sector
Termini
Publicació
24/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades