Tècnica d'inserció-orientació laboral per a Empresa d'Inserció

Què ofereixes?
Andròmines Eines Assolides EI és una d’empresa d’inserció que treballa per oferir oportunitats d’integració a persones en situació d’exclusió a partir de la creació d’espais, activitats i treball en la gestió de residus i la protecció del medi ambient.
Actualment tenim la necessitat de contractat un tècnic/a d’inserció i orientació laboral.
FUNCIONS I TASQUES
• Oferir orientació personalitzada a totes aquelles persones participants del projecte
o Realitzar entrevistes individuals d'orientació sociolaboral
o Dissenyar i executar Plans d'intervenció personalitzat.
o Avaluar resultats a través d'indicadors per a l'avaluació.
• Dissenyar i executar Plans d'Intervenció Personalitzats.
o Realitzar actuacions socioeducatives en relació als objectius el.laborats per l´equip.
o Tasques de coordinació amb els professionals de referència i amb els diferents recursos de l'Associació.
o Intervenció en el procés d'acompanyament i seguiment de casos.
o Assumir el seguiment socioeducatiu de les persones que participen al projecte o servei.
• Avaluar els resultants a través d'indicadors.
o Garantir la revisió continuada dels processos, a través de tutories individuals.
o Establir contactes de seguiment amb tots els actors implicats, garantint així la revisió i reformulació continuada del procés.
• Gestió administrativa de la informació vinculada al desenvolupament del Projecte.
o Desenvolupar treballs de documentació, registre escrit i gestió de dades.
o Elaboració d'informes: seguiment i avaluació, procés de les mesures i accions dissenyades.
o Gestió d'incidències.
o Revisió processal sobre l'execució dels projectes.
o Gestió d'incidències.
o Tancament de documentació administrativa, registre i arxiu: seguiments trimestrals.
o Gestió de la documentació i expedients de les persones ateses al servei.
o Realització de memòries trimestrals i anual.
• Coordinació amb el departament de producció per tal d’assegurar una plena adquisició d’hàbits laborals que posteriorment possibilitin la inserció a l’empresa ordinària al finalitzar l’itinerari.

EXPERIÈNCIA
• Mínim 2 anys d’experiència laboral com a tècnic/a d’inserció i orientació laboral realitzant itineraris personal d’inserció amb persones en situació de vulnerabilitat a empresa d’inserció, gestionant la documentació corresponent del departament de treball associada al programa
• Experiència en la gestió de programes socials per a l’ocupació
FORMACIÓ INDISPENSABLE
• Diplomatura en Treball Social, Educació Social, Llicenciat en Psicologia, Pedagogia o similar.
• Formació en l’Àrea d’Inserció i orientació sociolaboral.
• Català : Nivell C1
• Coneixement sobre ocupació, inserció i orientació laboral.
• Bon coneixement del paquet Office
COMPETENCIES
• Implicació i compromís amb el projecte d’Andròmines.
• Capacitat d’organització i planificació
• Capacitat elevada de coordinació i iniciativa pròpia.
• Capacitat de dirigir equips de treball.
• Capacitat de programar, realitzar i avaluar activitats.
• Persona polivalent, ordenada, sistemàtica i responsable.
• Persona resolutiva, amb habilitats en las relacions interpersonals.
• Capacitat d’ empatia per a tractar amb els/les participants del programa.
CONTRACTACIÓ
Sou: 22.654,05 € br/ any
Durada contracte: Indefinit
Horari: de DLL a DV de 8 a 16h aprox amb possibilitat de realitzar 1 dia/setmana de teletreball
Data incorporació: Immediata
Interessats enviar CV a: Xavier González: incorpora@andromines.net

Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
De 8 a 16h de Dilluns a Divendres
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
8/11/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa
Torns
Matí